Krisplan för Järnbrotts scoutkår

Krisplan är till för kårens ledare och funktionärer så att de har en beredskap och vet vad som ska göras när det uppstår en krissituation. En händelse kategoriseras som kris när närvarande ledare upplever det som en kris. Ledare och funktionärer ansvarar för att sätta sig in i krisplanen och vad den innebär. De ansvarar också för att förebygga kriser.

Krisplanen skall uppdateras varje år i samband med att kårens styrelse väljs för att säkerställa att krisplanen är uppdaterad och för att styrelsen skall vara medveten om sitt ansvar i en krissituation. Det är även rekommenderat att alla ledare och funktionärer i kårens verksamhet är medvetna om kårens krisplan och var den kan hittas.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet eller vårt varumärke.

Samtliga händelser som kategoriseras som en kris ska dokumenteras. Dokumentationen syftar till att ge en korrekt bild av händelseförloppet för att ge rätt underlag för det fortsatta arbetet och eventuell uppföljning av krissituationer på kårplan.

Krisorganisation

Kårens krisorganisation består av:

 • Kårordförande, sammankallande
 • Vice kårordförande, sammankallande om kårordföranden inte går att få tag på eller har andra förhinder
 • Styrelseledamot, sammankallande kontaktar relevant person i styrelsen

Ytterligare resurspersoner kan tas till hjälp om krisorganisationen beslutar så.

Krisorganisationen kallas samman när en händelse bedöms vara för stor att hanteras av de inblandade själva, om extra stöd behövs eller om situationen kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Kontaktuppgifter i händelse av kris

 • Kårordförande: Annie Olsson, 0701-709388
 • Vice Kårordförande: Maria Friberg, 0730-414531
 • Scouternas journummer: 08-568 432 22

Externa kontakter

Endast Kårordförande eller annan utsedd person har kontakt med media. Detta kan även vara generalsekreteraren eller ordföranden för Scouternas riksorganisation.

Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt med pressen.

Dödsfall i kåren under scoutaktivitet

 • Ledare försätter alla inblandade i säkerhet och säkerställer att de mår bra.
 • Flytta inte på den som avlidit innan räddningstjänst är på plats.
 • Platsen bör skyddas från insyn.
 • Ledare larmar 112 och säkerställer ihop med räddningstjänst vad som eventuellt behöver göras med övriga deltagare tex skicka hem, hålla kvar på plats etc.
 • Scoutkåren får aldrig kontakta någon vårdnadshavare/kontaktperson vid dödsfall, det görs av polis eller annan myndighet.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov krisgruppen
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. Facebook.
 • Kårordförande informerar vid behov Scouterna centralt.

Olycka, allvarlig sjukdom.

 • Ledare försätter alla inblandade i säkerhet och säkerställer att de mår bra.
 • Påbörjar första hjälpen och larmar 112 om behov finns.
 • Ledare kontaktar vårdnadshavare/kontaktperson för att följa med till sjukhus/vårdcentral eller för att möta upp där.
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. Facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov krisgruppen.
 • Kårordförande informerar vid behov Scouterna centralt.

Hot eller våld mot deltagare eller ledare

Hot och våld innebär inte endast misshandel utan kan även innefatta sexuella trakasserier och allvarlig oaktsamhet, ohörsamhet eller hänsynslöshet.

 • Ledare försätter alla inblandade i säkerhet.
 • Ledare larmar 112 om behov finns.
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. Facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov krisgruppen i kåren 
 • Ledare eller kårordförande kontaktar vårdnadshavare/kontaktperson och informerar om vad som hänt.
 • Eventuell polisanmälan är upp till den enskilde individens att göra eller genom vårdnadshavare om det gäller en minderårig.
 • Kårordförande informerar vid behov Scouterna centralt.

Psykiska trakasserier

Psykiska trakasserier innebär intrång och överträdelse mot en enskild individs integritet som tex. fotografering och filmning som den enskilde individen inte godtar. Det är den utsatta som bestämmer vad som är en överträdelse.

 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. Facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov krisgruppen i kåren 
 • Ledare eller kårordförande kontaktar vårdnadshavare/kontaktperson och informerar om vad som hänt.
 • Ledare pratar med individen eller gruppen.

Traumatisk händelse

En traumatisk händelse (inom eller utom kåren) är när någon fysiskt oskadd eller som inte var direkt inblandad i en incident kan påverkas och behöva stöd.

 • Ledare talar med individen eller gruppen.
 • Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk som t.ex. Facebook.
 • Ledare informerar kårordföranden om vad som hänt.
 • Kårordförande sammankallar vid behov krisgruppen i kåren 
 • Ledare eller kårordförande kontaktar vid behov vårdnadshavare/kontaktperson och informerar vad som hänt.

Här kan du hämta hem krisplanen som en pdf.
Järnbrotts scoutkårs krisplan